CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THẮNG LỢI VÀ SÁNG LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (2/9/1945)

Hình ảnh bác hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với cách mạng Việt Nam