CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945 -1954)

Hình ảnh bác hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với cách mạng Việt Nam