Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân cả nước đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược (1964-1969)

Hình ảnh bác hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với cách mạng Việt Nam

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG

CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯ­ỢC,

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT TỔ QUỐC

(1954 – 1969)