CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGƯỜI SÁNG LẬp CHÍNH ĐẢNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM GIAI ĐỌAN TIỀN KHỞI NGHĨA (1930-1945)

Hình ảnh bác hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với cách mạng Việt Nam

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

NGƯỜI SÁNG LẬP CHÍNH ĐẢNG

CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM,

TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM

GIAI ĐỌAN TIỀN KHỞI NGHĨA

(1930-1945)