THỜI THƠ ẤU CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ HÀNH TRÌNH ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (1890 -1930 )

Hình ảnh bác hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với cách mạng Việt Nam

THỜI THƠ ẤU

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

VÀ HÀNH TRÌNH ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

(1890 -1930 )